OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych: New Mobile S.C. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 8/21 , 00-446 Warszawa.
Dane kontaktowe Administratora: Adres e-mail: biuro@new-mobile.eu Telefon: 602771000 Adres korespondencyjny: 00-446 Warszawa. ul. Fabryczna 8/21
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA Proces sprzedaży zamówionych usług. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Zlecone oferty handlowe. Niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Własne cele analityczne Administratora [profilowanie] . Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie analizy sprzedaży usług archiwizacja historii kampanii. Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i jakość sprzedawanych usług. Własne akcje marketingowe Dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi umowami cywilnoprawnymi Niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci możliwości dochodzenia przez niego roszczeń Zgoda na przetwarzanie danych Rekrutacji pracowników. Niezbędność przetwarzania uzasadniona nadrzędnymi przepisami prawa.

Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia celu ich archiwizacji [np. termin ważności oferty handlowej] lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności przechowywania dokumentów księgowych.
Odbiorcy danych: dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podwykonawcom Administratora w ramach działań niezbędnych do wykonania zleconych działań, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, firmom zajmującym się księgowością. W/w podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Prawa osoby której dane dotyczą: Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do własnych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w związku ze zleceniem działań lub zawieraną umową cywilnoprawną jest niezbędne do jej realizacji. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.